EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projectes 2

Després de la introducció al desenvolupament d’un projecte de disseny global que s’ha realitzat a l’assignatura Introducció al Projecte de Disseny de primer, els estudiants poden optar a realitzar projectes de sectors específics que es corresponen amb l’oferta de mencions del Grau (a excepció de la menció Cultura del Disseny, que tindria una presència transversal en tots els àmbits).

L’objectiu formatiu principal de l’assignatura és fomentar el desenvolupament d’un esquema cognitiu especialitzat que permeti a l’estudiant adaptar-se a diferents situacions, característiques de la pràctica professional, inter-connectant gran quantitat d’informacions heterogènies (fruit de l’anàlisi de realitats complexes a fi de detectar-ne els problemes d’ús) i estructurant-les per donar solucions plausibles des del disseny.

Codi

200935

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

2

Matèria

Projectes

Professorat
Llengües

Català, Castellà

Prerequisits

Tots els àmbits de projectes proposats a Projectes 1, pressuposen l’adquisició prèvia de les competències al nivell requerit a Introducció al Projecte de Disseny de primer curs. A més, hi ha tres àmbits vinculats a les assignatures Informàtica aplicada al disseny de text i imatge i Informàtica aplicada al disseny d’espais i volums que tenen com a prerequisit haver cursat una d’aquestes dues assignatures.

Continguts de l’assignatura

Metodologia docent i activitats formatives

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

La qualificació final del curs es basarà en una avaluació continuada del treball de l’estudiant. Els professors faran un seguiment de l’evolució i dels progressos de l’alumne de manera individualitzada. Els criteris de valoració es corresponen amb l’adquisició de les competències corresponents a aquesta assignatura, descrites detalladament en l’apartat número 5 d’aquesta guia docent.

Les competències d’aquesta assignatura seran avaluades mitjançant la presentació de projectes per mitjà d’una memòria escrita i la seva defensa oral.

Bibliografia i enllaços web

L’estudiant dispondrà d'una bibliografia específica per a cada taller facilitada pel professor corresponent

Programació de l'assignatura

Interiorisme domèstic i comercial (per a disseny d'interiors) (Josep Alemany i Iñigo Correa)

Exercicis realitzats el curs 2015-2016 :

Nota: Els estudiants es consideraran "presentats" només si han entregat els dos exercicis al final (i en el dia fixat) del corresponent semestre.

Disseny web i edició digital (Anna Fuster)

L’objectiu de l’assignatura de Projectes web és dotar l’alumne d’una visió panoràmica del procés d’ideació i disseny d’un web: des del briefing a la maquetació de plantilles bàsiques en HTML i CSS. D’aquesta manera, un cop acabat el curs, l’alumne disposarà dels coneixements necessaris per desenvolupar un projecte web complet senzill.

La primera part del curs posa l’èmfasi en el coneixement del mitjà, les seves característiques específiques i l’aprenentatge de les tècniques necessàries per desenvolupar un projecte web. Es duran a terme sessions teòriques combinades amb la realització d’un projecte senzill on es posaran en pràctica els conceptes i tècniques explicats a classe. A banda dels conceptes tècnics, s’introduiran els programes informàtics amb els quals dur a terme els projectes.

La segona part del curs es basarà en la realització d’un projecte de disseny web complet, amb totes les fases, on caldrà aplicar els coneixements apresos a la primera part. Caldrà realitzar l’anàlisi del web, la proposta de millora, el mapa web, els wireframes, la maqueta gràfica i la maquetació de plantilles HTML+CSS.

Paral·lelament, cada alumne desenvoluparà un portfoli personal amb un gestor de continguts (Wordpress) per tal de familiaritzar-se amb el treball amb aquest tipus d’eines i la personalització de plantilles.

A les sessions presencials es realitzarà el seguiment de cada fase del projecte amb exposicions públiques en que es discutiran els diferents aspectes tractats, així com el seguiment individual i la resolució de dubtes tècnics.

El desenvolupament dels treballs a cada fase el realitzarà l’alumne de manera autònoma, ja que disposarà dels coneixements de base necessaris per a dur-los a terme.

Al final del procés, es farà una presentació de treballs i avaluació de resultats del projecte.

Les entregues es duran a terme a través de l’espai web de cada alumne sempre que sigui possible.

Disseny de llibres: el llibre i l’experiència de lectura (Winfried Bährle)

El curs se centra sobretot en la capacitat pràctica de respondre davant un projecte de disseny gràfic, a partir de disseny de llibres: el seu interior, la seva estètica exterior i la seva enquadernació.

Projectes principals previstos:

En almenys un dels projectes es crea la situació d'un encàrrec real en col·laboració amb una editorial (o empresa cultural) des del "briefing" del client fins a la presentació dels resultats.

Els projectes es presenten públicament, realitzats en peces físiques i amb un document de memòria. Paral·lelament als projectes ens ocupem d'alguns dels diferents tipus de lectura segons les característiques del text i del grup de lectors i realitzem petits "projectes ad hoc". Així mateix analitzarem llibres impresos i es realitzaran exercicis de selecció de tipografia i definició de pautes de text.

Estratègies creatives i eines de disseny de producte (Javier Nieto)

L’objectiu de l’assignatura és dotar l’estudiant d’una visió global del projecte de disseny i oferir-li diferents estratègies creatives, eines i mètodes per la formalització i presa de decisions en el disseny d’un nou producte. Entendre l’heterogeneïtat del projecte de disseny, els seus diferents enfocaments o aproximacions metodològiques possibles en funció del sector, la tipologia del projecte, del client o de l’usuari.

El desenvolupament dels projectes anirà acompanyat de contingut de caràcter teòric/pràctic, necessari per a l’evolució del projecte en les seves diferents fases, des de la conceptualització fins a la fabricació i comercialització.

L’aprenentatge s’articularà a través d’activitats i projectes tant individuals com col·lectius i de la posada en comú, i a través de contingut complementari teòric/pràctic aplicat directament al disseny de producte que els estudiants desenvoluparan durant les diferents etapes del projecte.

Els coneixements impartits s’orientaran a tècniques d’anàlisi de context, de l’usuari i de les seves necessitats, processos creatius i de conceptualització, ús del dibuix i les maquetes en l’àmbit projectual, mètodes de resolució de problemes, eines i estratègies de formalització, materials i processos de transformació, detalls constructius, viabilitat tècnica i estructural, requisits de fabricació, comunicació del projecte, context empresarial, etc.

El curs s’articularà a través de tres projectes, cada un d’ells amb objectius i estructures diferents:

Per cada un dels projectes s’indicaran les competències i habilitats a avaluar. Cada projecte tindrà un sistema d’avaluació vinculat a la tipologia d’entregues definida. Les competències d’aquesta assignatura seran avaluades mitjançant:

Cal lliurar totes les activitats plantejades per tal d’avaluar cada projecte. Els retards en els lliuraments impliquen una penalització del 20% per setmana de retràs. Els lliuraments són obligatoris, però el no lliurament no impedeix que es pugui aprovar si la mitjana dóna 5 o més. Si algun estudiant no està d’acord amb la valoració de les activitats pot sol·licitar una revisió en el termini de dues setmanes posteriors al lliurament dels resultats.

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques.

Competències transversals.

E I N A