EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Recursos informàtics per al disseny

L’eina informàtica ha esdevingut una eina tècnica essencial per al dissenyador, i el mercat li exigeix un ús àgil i fiable en diferents programes i sistemes operatius, per tant es plantegen els següents objectius formatius:

Codi

200642

Crèdits

6 ECTS

Curs

1

Semestre

2

Matèria

Informàtica

Professorat
Llengües

Català, Castellà

Prerequisits

No hi ha prerequisits per a l’assignatura Recursos informàtics per al disseny, però es recomana haver aprovat les assignatures del 1r semestre.

Continguts de l’assignatura

Mòdul 1. Introducció a la informàtica i l’entorn de treball

Hardware: Arquitectura interna; Perifèrics d’entrada i de sortida. Software: Sistemes operatius (Windows, OsX); Aplicacions orientades a disseny i especialitats del disseny. Personalització de l’entorn.

Mòdul 2

Mòdul 3

Mòdul 4

Metodologia docent i activitats formatives

La integració de coneixements teòrics i pràctics es realitzarà amb una explicació a l’inici de cada sessió on es presentaran els continguts i les tècniques amb les que assolir els objectius de cada sessió. Es dedicaran 15 hores a classes teòriques/magistrals.

Es realitzarà una introducció específica a cada programa informàtic en forma de seminari, aportant els coneixements i les eines que permetin a l’alumne continuar la formació amb pautes d’autoaprenentatge. La càrrega lectiva específica dels seminaris serà de 37,5 hores.

Seguidament s’aplicaran els coneixements en una activitat formativa de durada variable. Cada activitat vindrà acompanyada de les explicacions pertinents. Les activitats podran ser desenvolupades durant el transcurs de la classe (activitats dirigides) o bé requerir treball autònom de l’alumne fora de l’aula (activitats supervisades i autònomes).

Es dedicaran 75 hores a les activitats formatives, i estaran fonamentades en l’aplicació i síntesi dels procediments informàtics adquirits a les classes teòriques i als seminaris. El seguiment de l’alumne i de la realització dels treballs es farà en forma de tutoria i ocuparà un total de 15 hores.

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

Tipus d’avaluació

L’avaluació es realitzarà valorant les activitats formatives que s’encarreguin i un examen que es realitzarà a la fi de curs.

La falta d’assistència comporta un no presentat. L’alumne te la obligatorietat de notificar les faltes al professor per tal d’acordar la forma més adequada de recuperar la temàtica i els exercicis duts a terme durant l’absència.

Criteris d’avaluació

Els criteris d’avaluació que es presenten a continuació son de caire genèric. Cadascuna de les activitats i exercicis que es realitzin durant el transcurs de l’assignatura, anirà acompanyada d’uns objectius i uns criteris d’avaluació concrets.

1. Continguts

Es valoraran partint de l’assoliment dels objectius generals, mitjançant:

2. Procediments

Es valoraran a partir dels objectius generals de l’assignatura amb els següents paràmetres: - Procediment seguit per l’alumne

Activitats d'avaluació:

Bibliografia i enllaços web

Tutorials nivell elemental i bàsic

Mòdul 2

Mòdul 3

Tutorials nivell avançat

Mòdul 2

Mòdul 3

Programació de l'assignatura

Activitats d'aprenentatge

Lliuraments

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A