EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Recursos audiovisuals pel disseny

L'assignatura proposa una sensibilització i exploració a mitjans de creació audiovisual digital, motion graphics i so.

A partir d'uns conceptes adquirits ens endinsem en el mitjà audiovisual amb l'ajuda de programari de creació gràfica i edició de vídeo i animació.

A les classes teòriques es planteja la discussió teòrica del valor de les imatges en el procés de creació audiovisual, la relació amb el disseny i la necessitat de col·laboració entre les diferents disciplines de les ciències socials, la tecnologia i l'art.

La idea és aprofundir sobre la capacitat narrativa, tècnica i estètica de diferents recursos audiovisuals incentivant l'estudiant a la creació d'una estratègia pròpia d'aprenentatge.

Codi

200653

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

2

Matèria

Informàtica aplicada

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits

Els requisits per a cursar l’assignatura de manera òptima són:

  • a) Estar familiaritzat amb l’entorn de treball de l’ordinador, perifèrics i sistema operatiu OSX (Mac).
  • b) Tenir coneixements bàsics a nivell d’usuari de programes de dibuix vectorial Adobe Illustrator i de programes de base bitmap (mapa de bits) Photoshop.

Continguts de l’assignatura

BLOC I - CREACIÓ VISUAL I IMATGE EN MOVIMENT

BLOC II - CREACIÓ VISUAL I IMATGE ESTÀTICA

BLOC III - ÚS I CREACIÓ DE SONS

Edició de So / Garageband
Introducció a les funcions i interfície del programa. Desenvolupament d'una banda sonora per a les creacions animades.
S'incentiva també a l'ús d'obres musicals lliures de drets o amb permís de l'autor per exemple de la plataforma soundcloud.com

BLOC IV - APARTAT DE TEORIA

L'espai a través de la càmera.
Reproducció de documents. Control de la qualitat de la imatge fotogràfica.
La llum i Espai.
Animació àudio-visual.
Imatge en moviment.
Espai Sonor.

Metodologia docent i activitats formatives

L'assignatura combina una part teòrica amb una extensió del 10% del curs, que valora el paper de les imatges en els nous mitjans digitals de comunicació audiovisual i la seva funció en el disseny i l'art contenporanis. I una pràctica amb extensió del 90% del curs on es valora la investigació i experimentació amb tècniques audiovisuals per a enfortir la creativitat i expressió pròpia.

El curs s'estructura en base a exercicis tutorials i encàrrecs que es realitzen de manera individual i en grups.

Activitats formatives

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

MODALITAT D'AVALUACIÓ CONTÍNUA

CRITERIS D'AVALUACIÓ

Part pràctica

Part teòrica

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ

Part pràctica

Bibliografia i enllaços web

Part teòrica:

Part pràctica:

Official Adobe links
- http://tv.adobe.com/es/

From novice to expert
- https://helpx.adobe.com/photoshop/tutorials.html - https://helpx.adobe.com/illustrator/tutorials.html - https://helpx.adobe.com/premiere-pro/tutorials.html - https://helpx.adobe.com/after-effects/tutorials.html

Tutorials de soft - http://design.tutsplus.com/ - http://www.photoshopessentials.com - http://vectips.com

Digital magazine
- http://www.smashingmagazine.com

Gif animat
- http://giphy.com/artists

Crear paletes de Color - http://paletton.com - http://www.colorblender.com/ - http://www.degraeve.com/color-palette/ - http://www.colr.org/ - http://www.cssdrive.com/imagepalette/

Tipografies, kits, combinació, etc - http://fontpair.co/ - http://www.typegenius.com/ - https://typekit.com - http://www.exljbris.com/ - http://www.myfonts.com/search/illustration/all/

Programació de l'assignatura

El calendari d'activitats es pot alterar segons les necessitats del grup

ACTIVITATS D'APRENENTATGE

Part teòrica:

Part pràctica:

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Competència

Resultats d'aprenentatge:

Competència:

Resultats de l'aprenentatge:

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

E I N A