EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projectes 4

Després de la realització d’un mínim de 2 projectes de disseny específics que s’ha realitzat a l’assignatura Projectes 1 i 2 de segon, els estudiants poden optar novament a realitzar projectes que es corresponen amb l’oferta de mencions del Grau (a excepció de la menció Cultura del Disseny, que tindria una presència transversal en tots els àmbits).

En el tercer curs es canvia l’exigència en l’abordament i aprofitament dels exercicis. S’exigeix major detall i es demana una complexitat de solucions al màxim nivell.

L’objectiu formatiu principal de l’assignatura és fomentar el desenvolupament d’un esquema cognitiu especialitzat que permeti a l’estudiant adaptar-se a diferents situacions, característiques de la pràctica professional, inter-connectant gran quantitat d’informacions heterogènies (fruit de l’anàlisi de realitats complexes a fi de detectar-ne els problemes d’ús) i estructurant-les per donar solucions plausibles des del disseny.

Són igualment objectius:

Codi

200937

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

2

Matèria

Projectes

Professorat
Llengües

Català, Castellà

Prerequisits

Tots els àmbits de projectes proposats a Projectes 4, pressuposen l’adquisició prèvia de les competències al nivell requerit a Introducció al Projecte de Disseny de primer curs i algunes al nivell de Projectes 1 i 2 de segon curs i Projectes 3 de tercer curs, amb les següents restriccions:

  • Cal haver cursat Interiorisme domèstic i comercial o Disseny d’elements urbans: el banc i l’escala per escollir Disseny d’habitatge o Intervencions Urbanes. Es recomana haver cursat Usos del plàstic en el disseny d’objectes per escollir Producte industrial per l’equipament domèstic
  • A més, hi ha tres àmbits que tenen com a prerequisit haver cursat una d’aquestes dues assignatures de informàtica de segon: Informàtica aplicada al disseny de text i imatge o Informàtica aplicada al disseny d’espais i volums.
  • Cal haver cursat Disseny web i edició digital per escollir Disseny Web. Estratègies i implantació.

Continguts de l’assignatura

Metodologia docent i activitats formatives

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

La qualificació final del curs es basarà en una avaluació continuada del treball de l’estudiant. El professor farà un seguiment de l’evolució i dels progressos de l’alumne de manera individualitzada. Els criteris de valoració es corresponen amb l’adquisició de les competències corresponents a aquesta assignatura, descrites detalladament en l’apartat número 5 d’aquesta guia docent.

Les competències d’aquesta assignatura seran avaluades mitjançant la presentació de projectes. El 60% de la nota correspon al nivell de resolució, presentació de la documentació que es determini i a la defensa oral dels projectes. El 40% de la nota correspon al seguiment de la participació activa en les tutories, tallers i sessions conjuntes de treball i correcció. Dins aquest 40%, el 10% correspon a l’assistència.

L’assistència a classe és obligatòria; els estudis del Grau de Disseny son presencials. En tractar-se d’una assignatura de projectes, amb un calendari de lliuraments progressiu, és molt difícil adquirir els coneixements i realitzar les pràctiques sense un seguiment presencial de les classes. No s’avaluarà l’estudiant que no hagi entregat tots els projectes i/o prova final, o no hagi assistit al 80% de les classes sense haver-ne justificat les absències. En cas de que es pugui justificar la falta d’assistència l’alumne està obligat a notificar-ho al professor per tal d’acordar la forma més adequada de recuperar la temàtica i els exercicis duts a terme durant l’absència.

Els estudiants que no presentin cap treball de curs, hagin o no hagin assistit a classe, tindran la qualificació de “No avaluable”.

Programació de l'assignatura

Projectes d’interiors II (professors Rosa Clotet i Miquel Espinet)

Projectes d’Interiors II pretén consolidar els aprenentatges adquirits amb anterioritat, quant a metodologia i coneixements en la projectació. Aquest aprenentatge no s’assoleix, a diferencia d’altres assignatures, sense un seguiment continuat de l’assignatura. Es valorarà especialment l’assistència i participació. Les conferències i els tallers formen part de l’aprenentatge continuat, d’una assignatura bassada en el seu caràcter multidisciplinar. Assolir l’assignatura implicarà assistència, participació i entrega dels exercicis complerts, amb les entregues parcials pertinents, totes elles obligatòries.

Descripció dels 2 exercicis

Producte industrial per l’equipament domèstic (professor Francesc Crous)

L’objectiu formatiu de l’assignatura és treballar múltiples mètodes projectuals a fi que l’estudiant sigui capaç d’afrontar diferents requeriments de projecte mitjançant el continguts adquirits durant el curs. Per finalment, proposar solucions estructurades a les demandes del programa a través d’un discurs i enfocament propis.

Temàtiques dels projectes que es desenvoluparan:

  1. Producte industrial per l’equipament domèstic
  2. Concurs de disseny d’àmbit internacional

Els projectes hauran de:

Disseny Web. Estratègia i implantació (professor Diego Fernández)

El món de la comunicació s’està digitalitzant en un procés imparable i, en el camí de la convergència dels mitjans cap al digital, el disseny de llocs web té un paper protagonista. Empreses, xarxes socials, nous models de negoci, aplicacions, màrqueting, cercadors, blocs, microblogs, CMSs, dispositius mòbils, usuaris i tecnologies s’entrellacen en llocs web cada vegada més complexos i fascinants, dotats de majors capacitats funcionals i possibilitats creatives. Els objectius de l’assignatura consisteixen en que l’alumne pugui plantejar i resoldre un projecte web amb una doble perspectiva: l’estratègia i la creativa.

El temari inclou:

Il·lustració (professor Philip Stanton)

L’assignatura consistirà en la realització de diversos encàrrecs que caldrà desenvolupar de forma autònoma en base al treball dut a terme a classe, que consistirà en: Diversos exercicis a realitzar en cada classe, anàlisi conjunta amb el grup i correccions individuals amb el professor sobre l’encàrrec en procés. El plantejament tècnic serà molt obert. Cada alumne podrà fer ús de qualsevol de les següents tècniques: dibuix, aquarel·la, gouache, pintura, collage, aerografia, tècniques d’impressió i multimèdia. El plantejament estilístic inclourà: realisme, abstracció, reportatge, còmic, multimèdia, infantil, decoratiu, conceptual, etc. Durant el curs, l’alumne podrà anar adquirint nous materials segons del seu criteri. En aquesta assignatura es desenvoluparan projectes que combinen elements de disseny gràfic i tipografia amb imatge il·lustrada, per tant uns coneixements bàsics d’aquestes 2 disciplines són necessaris per poder aprofitar del curs de manera òptima. També és molt recomanable saber els funcions i opcions mes importants del programa Adobe Photoshop, tals com l'escaneig amb el programa, la creació i manipulació de capes múltiples, utilització d'eines i filtres etc...

Els objectius de l’assignatura són:

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques.

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Competència

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals.

E I N A