EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projectes 3

Després de la realització d’un mínim de 2 projectes de disseny específics que s’ha realitzat a l’assignatura Projectes 1 i 2 de segon, els estudiants poden optar novament a realitzar projectes que es corresponen amb l’oferta de mencions del Grau (a excepció de la menció Cultura del Disseny, que tindria una presència transversal en tots els àmbits).

En el tercer curs es canvia l’exigència en l’abordament i aprofitament dels exercicis. S’exigeix major detall i es demana una complexitat de solucions al màxim nivell.

L’objectiu formatiu principal de l’assignatura és fomentar el desenvolupament d’un esquema cognitiu especialitzat que permeti a l’estudiant adaptar-se a diferents situacions, característiques de la pràctica professional, inter-connectant gran quantitat d’informacions heterogènies (fruit de l’anàlisi de realitats complexes a fi de detectar-ne els problemes d’ús) i estructurant-les per donar solucions plausibles des del disseny.

Són igualment objectius:

Codi

200936

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

1

Matèria

Projectes

Professorat
Llengües

Català, Castellà

Prerequisits

Tots els àmbits de projectes proposats a Projectes 3, pressuposen l’adquisició prèvia de les competències al nivell requerit a Introducció al Projecte de Disseny de primer curs i algunes al nivell de Projectes 1 i 2 de segon curs, amb les següents restriccions:

  • Cal haver cursat Informàtica aplicada al disseny de text i imatge per cursar Comunicació de marca.

Continguts de l’assignatura

Metodologia docent i activitats formatives

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

La qualificació final del curs es basarà en una avaluació continuada del treball de l’estudiant. El professor farà un seguiment de l’evolució i dels progressos de l’alumne de manera individualitzada. Els criteris de valoració es corresponen amb l’adquisició de les competències corresponents a aquesta assignatura, descrites detalladament en l’apartat número 5 d’aquesta guia docent.

Les competències d’aquesta assignatura seran avaluades mitjançant la presentació de projectes. El 60% de la nota correspon al nivell de resolució, presentació de la documentació que es determini i a la defensa oral dels projectes. El 40% de la nota correspon al seguiment de la participació activa en les tutories, tallers i sessions conjuntes de treball i correcció. Dins aquest 40%, el 10% correspon a l’assistència.

L’assistència a classe és obligatòria; els estudis del Grau de Disseny son presencials. En tractar-se d’una assignatura de projectes, amb un calendari de lliuraments progressiu, és molt difícil adquirir els coneixements i realitzar les pràctiques sense un seguiment presencial de les classes. No s’avaluarà l’estudiant que no hagi entregat tots els projectes i/o prova final, o no hagi assistit al 80% de les classes sense haver-ne justificat les absències. En cas de que es pugui justificar la falta d’assistència l’alumne està obligat a notificar-ho al professor per tal d’acordar la forma més adequada de recuperar la temàtica i els exercicis duts a terme durant l’absència.

Els estudiants que no presentin cap treball de curs, hagin o no hagin assistit a classe, tindran la qualificació de “No avaluable”.

Programació de l'assignatura

Comunicació de marca (professors Jordi Duró i Tilman Solé)

Branding

Estratègia

Execució Creativa

Naming

El curs consistirà en 3 encàrrecs amb briefing. D'ells en 2 s'haurà de resoldre la creació d'un llenguatge gràfic propi. El 3 exercici consistirà a resoldre un encàrrec de branding.

Els treballs 2 primers treballs es faran de manera personal i l'últim en grups de 3 persones. Els treballs es corregiran en classe i es valorarà la participació del grup, la continuïtat del treball i la capacitat d'autocrítica de l'alumne.

Cal·ligrafia (professor Keith Adams)

Cal·ligrafia significa bella escriptura. L’assignatura ensenya la manualitat d’escriure amb confiança amb estris, mitjans i superfícies tant tradicionals com moderns, amb referència principal al manuscrit històric sobre pell i paper. El curs té com a corol·lari un coneixement pràctic dels origens de la tipografia. Aprendre a escriure amb una ploma tall ample els traços gruixut i prim les escriptures fonamentals de la civilització occidental:

També es treballaran escriptures concomitants com ara la uncial i la gòtica, i amb elements de decoració i lletra dibuixada (lettering) que acompanyen cada escriptura. Cada element es presenta amb documentació en forma de diapositives/keynote amb les referències necessàries en els llibres a l’abast de la biblioteca d’Eina.

Temari en dues parts:

Primera part: 8 sessions

Segona part: 7 sessions

Cada bloc de vuit sessions s'evalua com a promig dels elements següents:

L'assignatura s'imparteix en català amb atenció personal en català, castellà o anglès.

Projectes d’interiors I (professors Rosa Clotet i Miquel Espinet)

Projectes d’Interiors 3 pretén consolidar els aprenentatges adquirits amb anterioritat, en quant a metodologia i coneixements en la projectació. Aquest aprenentatge no s’assoleix, a diferencia d’altres assignatures, sense un seguiment continuat de l’assignatura. Es valorarà especialment l’assistència i participació. Les conferències i els tallers formen part de l’aprenentatge continuat, d’una assignatura bassada en el seu caràcter multidisciplinar. Assolir l’assignatura implicarà assistència, participació i entrega dels exercicis complerts, amb les entregues parcials pertinents, totes elles obligatòries.

Descripció dels 2 exercicis

Criteris d’Avaluació

Projectes d’il·luminació, disseny de llums (Josep Aregall)

La llum ja existeix. En tots els seus matisos i tons, el sol, la lluna, el foc, ens donen a traves de pantalles casuals, totes les versions i efectes de la llum. La llum no la podem dissenyar. Hem de trobar, mitjançant una tecnologia adequada i uns materials oportuns, el que la nostra memòria i el nostre desig busquen. El curs es desenvoluparà en tres projectes de diferent durada amb l’objectiu de dissenyar tres llums segons els següents conceptes:

A més de dissenyar els llums, cada projecte comportarà fer una sèrie de treballs consecutius que serviran de camí i de suport. Tots els treballs del projecte es corregiran públicament i en conjunt amb tots els alumnes que hauran d’arribar a un acord consensuat sobre la coherència i l’oportunitat de les propostes.

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques.

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Competència

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals.

E I N A