EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projectes 1

Després de la introducció al desenvolupament d’un projecte de disseny global que s’ha realitzat a l’assignatura Introducció al Projecte de Disseny de primer, els estudiants poden optar a realitzar projectes de sectors específics que es corresponen amb l’oferta de mencions del Grau (a excepció de la menció Cultura del Disseny, que tindria una presència transversal en tots els àmbits).

L’objectiu formatiu principal de l’assignatura és fomentar el desenvolupament d’un esquema cognitiu especialitzat que permeti a l’estudiant adaptar-se a diferents situacions, característiques de la pràctica professional, inter-connectant gran quantitat d’informacions heterogènies (fruit de l’anàlisi de realitats complexes a fi de detectar-ne els problemes d’ús) i estructurant-les per donar solucions plausibles des del disseny.

Codi

200934

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

a

Matèria

Projectes

Professorat
Llengües

Català, Castellà

Prerequisits

Tots els àmbits de projectes proposats a Projectes 1, pressuposen l’adquisició prèvia de les competències al nivell requerit a Introducció al Projecte de Disseny de primer curs. A més, hi ha tres àmbits vinculats a les assignatures Informàtica aplicada al disseny de text i imatge i Informàtica aplicada al disseny d’espais i volums que tenen com a prerequisit haver cursat una d’aquestes dues assignatures.

Continguts de l’assignatura

Metodologia docent i activitats formatives

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

La qualificació final del curs es basarà en una avaluació continuada del treball de l’estudiant. Els professors faran un seguiment de l’evolució i dels progressos de l’alumne de manera individualitzada. Els criteris de valoració es corresponen amb l’adquisició de les competències corresponents a aquesta assignatura, descrites detalladament en l’apartat número 5 d’aquesta guia docent.

Les competències d’aquesta assignatura seran avaluades mitjançant la presentació de projectes per mitjà d’una memòria escrita i la seva defensa oral.

Bibliografia i enllaços web

L’estudiant dispondrà d'una bibliografia específica per a cada taller facilitada pel professor corresponent

Programació de l'assignatura

Creació visual: serigrafia, linogravat, i fotolit (Jo Milne)

L’assignatura planteja la introducció al llenguatge gràfic com a eina de reproducció i interpretació.

La introducció tècnica a diferents processos (linogravat, serigrafia i fotolitografia) i una breu exposició teòrica sobre la seva utilització per diferents artistes i dissenyadors en el passat i el present.

Realització i presentació d’una portafoli personal, amb exercicis, investigant I experimentant amb els diferents processos I la manipulació I evolució d’una imatge a través de la serialització i el seu desenvolupament en un projecte final.

En el projecte final es pretén que l’estudiant desenvolupi un treball personal que sigui una cartografia de la realitat geogràfica del Barri Gòtic de Barcelona incorporant alguns o tots els processos tècnics en formats que reflecteixen una interpretació contemporània dels formats antics estudiats.

La major part de treball es realitzarà al taller de Barra de Ferro. A causa de la necessitat de la maquinària per a desenvolupar l’especificitat del treball, els estudiants faran els exercicis al taller.

Fora de l’horari lectiu es demana una dedicació aproximada de 50 hores de recerca d’informació, lectura, realització d’esbossos, etc. La lectura I visionat de catàlegs i la visita als museus del barri són importants per a la conceptualització dels continguts dels treballs.

Disseny d’elements de comunicació gràfica (Pilar Górriz)

Disseny d'elements ambientals (per a "disseny de producte" i "disseny d'interiors") (Josep Alemany i Iñigo Correa)

Exercicis realitzats el curs 2015-2016 :

Nota: Els estudiants es consideraran "presentats" només si han entregat els dos exercicis al final (i en el dia fixat) del corresponent semestre.

Construir i deconstruir el producte. El llenguatge configurador dels objectes de disseny (Ariadna Fàbregas)

Aquest taller és la primera aproximació al món del disseny d’objectes després de la introducció general que els alumnes han tingut durant el primer curs. L’objectiu d’aquest curs és donar a l’estudiant una visió general del projecte de disseny de producte i que adquireixi les habilitats necessàries per poder portar a terme un projecte amb confiança.

L’assignatura es desenvoluparà seguint dues línies de treball complementaries: la construcció i la desconstrucció del producte. Per una banda, els estudiants aprendran els principis de construcció de les formes tridimensionals aplicades al disseny d’objectes. Aquest objectiu s’aconsegueix des de la metodologia “d’aprendre fent”, això és, des de l’experimentació amb els sistemes de configuració formals, els materials i les tecnologies. El dibuix i les maquetes seran les seves eines de treball.

Per altra banda, la desconstrucció del producte la utilitzarem com un recurs metodològic per entendre el procés de disseny des del producte acabat. Analitzant els objectes, desmuntant-los i reconstruint-los de nou amb la intenció d’entendre com estan fets, els detalls tècnics i formals, quines funcions compleixen i a qui van dirigits o amb la intenció d’utilitzar-los per a generar noves configuracions que alterin les intencions del producte original.

El curs posa el focus en el producte perquè l’entenem com un mirall que ens retorna la imatge de les diferents capes que el configuren. Aquesta metodologia capacitarà a l’estudiant per posar en relació les següents famílies de conceptes que configuren el projecte:

Al final de curs els estudiants sabran avaluar contextos de disseny, usuaris i les seves necessitats per a generar autoencàrrecs. Donaran la forma adequada als objectes per resoldre les exigències del projecte i fabricaran els prototips del producte ideat.

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques.

Competències transversals.

E I N A