EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Introducció a la Fotografia

Assignatura que permet la utilització de la fotografia com a eina d'expressió i creació visual, per tant vinculada amb l'art, el disseny i recomanada sobretot pels alumnes de l'itinerari de Creació Visual.

Codi

200660

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

2

Matèria

Mitjans d’expressió

Professorat
Llengües

Català Castellà Anglès

Prerequisits

Es requereix tenir una càmera fotogràfica rèflex digital o compacta amb programació manual de l´exposició. Cost de mercat: 450€

Continguts de l’assignatura

Introducció al llenguatge fotogràfic. Pràctica i seguiment del procés de creació, realització i producció d'imatges amb l'aplicació de conceptes i l’experimentació de les diverses tècniques i recursos del llenguatge fotogràfic. Anàlisis de les imatges com a signes de comunicació, i de la relació entre la forma i el contingut. Estudi de la fotografia relacionada amb l’art, com a document històric i social de la realitat. Visualització i coneixement de les diferències entre la percepció humana i la mirada a través de la càmera fotogràfica.

Metodologia docent i activitats formatives

Activitats dirigides

Activitats supervisades

###Activitats autònomes

Avaluació

L'avaluació consta de la realització, seguiment i presentació de cinc exercicis pràctics, l’elaboració del quadern d’apunts i la realització d'un treball de recerca. Les correccions dels exercicis segueixen un ordre consecutiu seguint el procés de producció. En la primera sessió es discuteix el tema, documentació i proposta visual. En la segona sessió es valora la tècnica i realització de les imatges. En la tercera sessió es discuteix el disseny, el format i suport de la presentació. Les correccions són sessions públiques de grup on es comparen les diverses propostes dels estudiants i es valora la seva intervenció. Cada estudiant ha de contextualitzar les seves propostes en un quadern d’apunts que recull el procés d’aprenentatge seguit per la realització dels exercicis, la definició dels conceptes tècnics en la relació amb els resultats aconseguits en les imatges i conclusions de l’experiència pràctica. Paralelament els alumnes realitzen un treball autònom i tutoritzat en format d’àlbum de fotografies, de format i tema lliure. Durant el curs els alumnes preparen un treball de recerca d'un autor, relacionat amb el tema de la programació.

Activitats d'avaluació

Bibliografia i enllaços web

Programació de l'assignatura

El programa es desenvolupa amb la realització d'una sèrie d'exercicis per posar en pràctica els diferents elements del llenguatge fotogràfic i conceptes. El contingut de les classes teòriques serveix per contextualitzar els exercicis segons la tècnica i la teoria de la fotografia:

Activitats d'aprenentatge

Lliuraments

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats del aprenentatge

Competència

Resultats del aprenentatge

Competències transversals

E I N A