EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Fotografia

Aquesta assignatura es contextualitza en les disciplines professionals vinculades amb la creació visual i els diferents gèneres fotogràfics.

Els objectius formatius de l’assignatura són:

Codi

200687

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

2

Matèria

Mitjans d’expressió

Professorat
Llengües

Català Castellà Anglès

Prerequisits

Tenir els coneixements bàsics del funcionament de la càmera fotogràfica i dels recursos expressius del llenguatge fotogràfic. Es recomanable el coneixement de programes d'edició gràfica i postproducció d'imatges per ordinador. S’aconsella el seguiment previ de l’assignatura de Introducció a la Fotografia o bé demostrar el nivell nivell requerit amb l’aportació d’un treball fotogràfic o book personal a l’iniciar el curs.

Continguts de l’assignatura

Aquesta assignatura subratlla la importància de l’ús professional de la fotografia en els diferents processos de creació artística i producció audiovisual. El programa es desenvolupa bàsicament amb la realització pràctica d’un projecte fotogràfic personal, amb la supervisió de diferents professionals, per tant l’aplicació de diversos models per interpretar i produir el treball fotogràfic. L’objectiu és adquirir el coneixement del procés de treball mitjançant la crítica i anàlisis de diferents referents en el context de la història de la fotografia i la creació contemporània. La realització de les sessions pràctiques es faran tenint en compte les diferents fases de la creació fotogràfica: de la planificació de la idea, documentació i recerca, realització de les imatges, selecció i edició segons el seu ús o aplicació. Al finalitzar el curs es requerirà la presentació d’una memòria escrita i un pla de producció i possible finançament del treball, per tal d’inserir el treball en el món cultural.

Metodologia docent i activitats formatives

Aquest curs és sobretot pràctic, on alumnes i professors comparteixen la seva experiència, en el seguiment d’un procés de treball. Els professors parteixen de l’exemple de la seva pròpia obra, com a procés de treball i també mostraran d’altres autors de referència com exemples. En cada sessió els alumnes hauran d’aportar noves imatges, per discutir amb el professor col-laborador i la resta del grup. La valoració de les imatges tindrà en compte el contingut en relació al carácter formal de les imatges. Durant el curs es faran dues sessions exclusives dedicades al tractament digital i dues al revelatge analògic, segons les necessitats de cada projecte. Els alumnes hauran de concertar l’ús del laboratori fora de les hores lectives. S’inclou una visita a un laboratori per tal de conèixer els diferents suports, control de la qualitat de color i la impressió de les imatges. La finalitat del curs és la realització d’una proposta pràctica col·lectiva, que es resoldrà amb una peça editorial i amb una exposició dels originals.

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

Es valorarà l’autonomia en l’execució i desenvolupament del projecte, segons la idea i l’apropiació d’un llenguatge o estil adequat. La qualificació obtinguda deriva del procés seguit per l’estudiant durant el curs i els resultats aconseguits en la presentació final del seu treball. En l’avaluació es tindrà en comte la innovació de la temàtica, la recerca teòrica i el material documental que acompanya el treball, el seguiment del procés i els resultats i disseny de la presentació de la proposta. L’estudiant ha de demostrar el coneixement del procés analògic-digital de realització i producció d’imatges, el control de qualitat del laboratori fotogràfic i la utilització del format adequat segons els mitjans a utilitzar. Finalment s’avalua el treball de l’alumne realitzat durant el curs segons:

Activitats d'avaluació

Bibliografia i enllaços web

Programació de l'assignatura

Del Febrer al Juny es prepara un treball col·laboratiu entre els estudiants per preparar una exposició fotogràfica colectiva i un treball editorial relacionat amb el tema que previament s’ha acordat i pactat entre els estudiants del grup.

###Activitats d'aprenentatge

###Lliuraments

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A