EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Escenografia

Existeix un debat en relació a quins son els límits de l’escenografia, l’origen, seguit per una llarga tradició és clarament teatral, en l’actualitat però la diversitat de camps on s’aplica aquesta disciplina és molt extensa.

L’assignatura s'enfoca cap a aquest caràcter polièdric del dissenyador per a què pugui donar resposta a la multiplicitat d’inputs en el sector del disseny d'espais escenogràfics.

Escenografia son tots els elements visuals que conformen una escenificació, bé siguin en relació a l’espai, a la il·luminació o a la caracterització del personatge; ja sigui l’escenificació destinada a representacions en viu, cinematogràfica, expositiva o destinada a esdeveniments.

Les noves tecnologies han anat penetrant dins el mon de l'escenografia, i llenguatges com el vídeo, la il·luminació computeritzada o la robòtica s'han convertit en ingredients habituals del disseny d'espais escènics, instal·lacions, aparadors comercials...

Les noves tecnologies han anat penetrant dins el mon de l'escenografia, i llenguatges com el vídeo, la il·luminació computeritzada o la robòtica s'han convertit en ingredients habituals del disseny d'espais escènics, instal·lacions, aparadors comercials...

Els objectius formatius principals són:

Codi

200686

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

2

Matèria

Processos de disseny

Professorat
Suport a la docència
Llengües

Català

Prerequisits

No es demanen pre-requisits oficials ni coneixements previs específics per a seguir correctament l’assignatura.

Tot i així, és important haver superat satisfactòriament l’assignatura “Disseny d’espais efímers”així com els àmbits específics de les assignatures de “Projectes 1 i 2”.

Continguts de l’assignatura

L’assignatura es divideix en tres blocs, associats a tres àmbits professionals de l’escenografia: la Direcció Artística aplicada al cinema o la televisió, el Disseny d’Espais Escènics en l’àmbit de l’espectacle i el Disseny del la Interacció orientat a l’escenografia.

Bloc 1: escenografia digital

S'analitzen de forma crítica treballs en els que l’ús d'eines multimèdia ajuden a configurar espais escènics expressius, i ofereix als alumnes recursos tècnics per tal que ells mateixos puguin desenvolupar els seus projectes d'escenografia digital.

Bloc 2: Escenografia teatral

Després d’un aprenentatge al voltant dels espais escènics, que tracta de descobrir àmbits de l’escenografia a partir de referents, i de conèixer la tecnologia aplicada, es desenvoluparan dos projectes de característiques molt diferents que marcaran la pauta d’aquest segon bloc:

Projecte 1: Disseny i/o realització d’un esdeveniment

Projecte 2: Disseny d’un espai escènic

Bloc 3: Escenografia Cinematogràfica

Introducció al coneixement de la direcció d’art en cinema i televisió i aproximació als elements que constitueixen un film. Definició de les funcions del dissenyador o escenògraf com a creador d’espais irreals i responsable visual d’una pel·lícula.

Metodologia docent i activitats formatives

Activitats formatives

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

Modalitats d’avaluació

La qualificació final del curs es basarà en una avaluació continuada del treball de l’estudiant. El professor farà un seguiment de l’evolució i dels progressos de l’alumne de manera individualitzada

Les competències d’aquesta assignatura seran avaluades mitjançant la presentació de projectes. El 75% de la nota correspon al nivell de resolució, presentació de la documentació que es determini i a la defensa oral dels projectes. El 25% de la nota correspon al seguiment de la participació activa en les tutories, tallers i sessions conjuntes de treball i correcció. Dins aquest 25 %, el 10 % correspon a l’assistència.

L’assistència a classe és obligatòria; els estudis del Grau de Disseny son presencials. En tractar-se d’una assignatura de projectes, amb un calendari de lliuraments progressiu, és molt difícil adquirir els coneixements i realitzar les pràctiques sense un seguiment presencial de les classes. La falta d’assistència no justificada de més del 25% de les classes comporta un no presentat. En cas de que es pugui justificar la falta d’assistència l’alumne està obligat a notificar-ho al professor per tal d’acordar la forma més adequada de recuperar la temàtica i els exercicis duts a terme durant l’absència.

Els estudiants que no presentin els treballs de curs, hagin o no hagin assistit a classe, tindran la qualificació de “No presentat”.

Criteris d’avaluació.

Els criteris de valoració es corresponen amb l’adquisició de les competències corresponents a aquesta assignatura, descrites detalladament en l’apartat número 5 d’aquesta guia docent.

Activitats d'avaluació:

Bibliografia i enllaços web

Llibres de consulta

Enllaços web

Programació de l'assignatura

Activitats d'aprenentatge

Lliuraments

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competències transversals

E I N A