EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Disseny i Gestió Cultural

En aquesta assignatura no es tractarà la gestió cultural com un mer procés de selecció, organització i presentació al públic dels béns culturals (tot i que aquest és pròpiament el sentit de la paraula “gestió”), sinó com una activitat profundament vinculada al procés de producció d'aquests béns. Les condicions materials concretes per a la creació artística condicionen fortament el resultat d'aquesta creació, i és per això que l'activitat del gestor cultural queda estretament imbricada amb la del creador mateix. D'acord amb aquesta concepció de la gestió cultural, el paper que el disseny hi té no pot quedar reduït al de la comunicació i la difusió, sinó que necessàriament intervindrà també en el procés de concepció i desenvolupament dels projectes de gestió cultural, contribuint i condicionant el seu plantejament, el seu sentit i la seva realització concreta.

Els objectius formatius d'aquesta assignatura són bàsicament quatre:

Codi

200685

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

2

Matèria

Cultura del disseny

Professorat
Llengües

Català Castellà

Prerequisits

No hi ha prerequisits específics per a cursar aquesta assignatura.

Continguts de l’assignatura

(Els exemples passen a integrar-se com a casos d'estudi.) L'assignatura es divideix en les quatre grans àrees temàtiques:

Metodologia docent i activitats formatives

La metodologia docent d'aquesta assignatura consistirà en tractar cada tema a partir de quatre tipus d'activitats diferents:

Es realitzaran les següents activitats formatives:

###Activitats dirigides

###Activitats Supervisades

###Activitats Autònomes

Avaluació

Les evidències d'aprenentatge a partir de les quals es qualificarà l'alumne són de quatre tipus:

Tant les entregues dels treballs escrits i les propostes de disseny com les presentacions orals hauran de realitzar-se en la data fixada prèviament. En cas que l'alumne tingui algun impediment per a realitzar l'entrega en la data fixada, haurà de justificar-ho i avisar el professor almenys 24 hores abans de la data fixada, per tal que aquest pugui fixar una data d'entrega alternativa. En cas contrari el treball es considerarà com a “no presentat”.

Un cop el professor hagi corregit i retornat a l'alumne el treball presentat, aquest podrà demanar de revisar i comentar la correcció en les hores que el professor té destinades a l'atenció als alumnes.

Bibliografia i enllaços web

Programació de l'assignatura

###Activitats d'aprenentatge

###Lliuraments

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A