EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Disseny d’espais efímers

El disseny, com a disciplina pluridisciplinària, obra un gran ventall de línies de treball, i no només en relació a l’espai, a la forma o el contingut, també en relació al temps. Aquesta particularitat temporal és l’eix de l’assignatura, que traça un recorregut pels diferents espais que neixen per desaparèixer; des d’una presentació d’unes hores a una exposició d’uns quans mesos; des d’una campanya comercial a una pel·lícula; des d’un aparador al carrer a un espectacle a l’opera.

Diferents disciplines com el disseny, l’arquitectura, la creació gràfica, la fotografia, l’audiovisual i l’escenografia, de vegades s’aglutinen en una única estructura, que durant un breu temps és observada i viscuda per el públic, i no és un fi en ella mateixa sinó una forma d’expressió d’un missatge.

Els objectius formatius principals són:

Codi

200646

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

1

Matèria

Processos de disseny

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits

No es demanen prerequisits oficials ni coneixements previs específics per a seguir correctament l’assignatura. Tot i així, és important haver superat satisfactòriament l’assignatura “Introducció als projectes de disseny”.

Continguts de l’assignatura

L’assignatura es divideix en dos grans blocs, el teòric i el pràctic. La part teòrica té l'objectiu de crear un teixit conceptual adequat als espais efímers per tal que els alumnes puguin nodrir-se'n i reportar-lo en la mesura necessària als projectes pràctics. Pel que fa la part pràctica es treballaran tres projectes: Un primer projecte emplaçat en un espai interior concret, amb motivacions comercials, de caràcter expositiu, que és un encàrrec real. Un segon projecte, emplaçat en un espai exterior concret, amb motivacions culturals, de caràcter escènic, que es portarà a terme. I un tercer projecte de lliure elecció, fictici, que no es treballarà pensant en un espai concret, sinó en la seva capacitat d’itinerar.

###PROGRAMA

Metodologia docent i activitats formatives

Activitats formatives

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

Modalitats d’avaluació

La qualificació final del curs es basarà en una avaluació continuada del treball de l’estudiant. Les professores faran un seguiment de l’evolució i dels progressos de l’alumne/a de manera individualitzada.

Les competències d’aquesta assignatura seran avaluades mitjançant la presentació de projectes. El 75 % de la nota correspon al nivell de resolució, presentació de la documentació que es determini i a la defensa oral dels projectes. El 25% de la nota correspon al seguiment de la participació activa en les tutories, tallers i sessions conjuntes de treball i correcció.

L’assistència a classe és obligatòria; els estudis del Grau de Disseny són presencials. En tractar-se d’una assignatura de projectes, amb un calendari de lliuraments progressiu, és molt difícil adquirir els coneixements i realitzar les pràctiques sense un seguiment presencial de les classes. La falta d’assistència no justificada de més del 25% de les classes comporta un no presentat. En cas de que es pugui justificar la falta d’assistència l’alumne/a està obligat a notificar-ho la professora per tal d’acordar la forma més adequada de recuperar la temàtica i els exercicis duts a terme durant l’absència.

Els estudiants que no presentin els treballs de curs, hagin o no hagin assistit a classe, tindran la qualificació de “No presentat”.

Criteris d’avaluació

Els criteris de valoració es corresponen amb l’adquisició de les competències corresponents a aquesta assignatura, descrites detalladament en l’apartat número 5 d’aquesta guia docent.

Activitats d'avaluació:

Bibliografia i enllaços web

Per llegir

Per mirar

Enllaços web

##Llocs d'interès:

##Materials constructius:

##Espectacles

Programació de l'assignatura

Activitats d'aprenentatge

Lliuraments

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competència

Resultats d’aprenentatge:

Competències transversals

E I N A