EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Disseny de Mobiliari

Disseny de mobiliari és una optativa de quart curs que pertany al conjunt de matèries de Processos del disseny. Forma part de la Menció de Disseny de producte industrial.

A través de l’assignatura es vol donar una visió global de com és el context del disseny de mobiliari avui en dia: Quines són les característiques pròpies com a sector, a quines necessitats especifiques ha de respondre i alhora veure un marc general de com actuen dissenyadors i empreses en l’actualitat.

Els objectius són assimilar el procés d’anàlisi i interpretació d’aquest entorn concret, adquirir visió crítica sobre les necessitats que el disseny ha de solucionar i el valor que ha d’aportar i aprendre a resoldre formalment i constructivament elements de mobiliari.

L’alumne ha d’acabar tenint una visió àmplia del sector del mobiliari, ser capaç de detectar les necessitats concretes dels diferents tipus d’encàrrec i formalitzar i preparar per la producció els elements de mobiliari.

Codi

200683

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

1

Matèria

Processos de disseny

Professorat
Llengües

Català Castellà Anglès

Prerequisits

Per seguir correctament l’assignatura es necessita dominar la representació d’objectes tridimensionals mitjançant programes informàtics de dibuix tècnic com poden ser l’Autocad o per renderitzats opcionalment programes com Solidworks i altres.

Continguts de l’assignatura

El curs s'organitza en 13 sessions lectives:

Paral·lelament, cada sessió anirà acompanyada amb un anàlisi d’un moble, el seu estudi estructural i la seva representació mitjançant el dibuix a mà en classe.

L’assignatura proposa com a eix central la participació individual al concurs internacional de l'empresa de mobiliari Andreu World 2016 (entrega abans del 25 de novembre 2016).

En el segon tram de l'assignatura s’ha de dissenyar una peça per a un espai en concret amb el tema “moble cantonada” (entrega gener 2016 - final de semestre)

Metodologia docent i activitats formatives

Aquesta assignatura uneix las classes introductòries amb exercicis preparatius de curt termini. L’alumne rebrà tota la informació per portar a terme un projecte de disseny de mobiliari. Es faran tutories i avaluacions en cada etapa dels dos projectes pràctics anteriorment mencionades.

Avaluació

La nota final es compondrà dels dos projectes de disseny de moble (anteriorment mencionats) que comptarà un 80%, el restant 20% és per a activitats i participació en classe. Si l’alumne falta més de 5 cops en classe sense comprovant se li pot rebaixar la nota final a un punt.

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A