EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Dibuix tècnic

Adquirir les eines necessàries per dibuixar un plànol tècnic d'un espai o d'un objecte que es vol construir tot educant la imaginació espaial.

Codi

200638

Crèdits

6 ECTS

Curs

1

Semestre

1

Matèria

Expressió artística

Professorat
Llengües

Català Anglès

Prerequisits

No hi ha coneixements mínims necessaris per a cursar l'assignatura.

Continguts de l’assignatura

 1. Introducció al sistema dièdric : Planta , alçat i secció

 2. Proporcions i escales gràfiques d’un plànol .

 3. Normes generals d’acotació .

 4. Corbes de nivell . el plànol topogràfic .

 5. Nocions bàsiques de les tècniques i utensilis per a la realització de croquis.

 6. Dibuix al dictat. Agilització de la forma de dibuixar servint-se de la interpretació d’un interior o un objecte que prèviament s’ha explicat.

 7. Formats normalitzats de paper : les normes DIN

 8. les mides i els gruixos en l’arquitectura

 9. Introducció a la representació d’elements geomètrics i volums mitjançant projecció ortogonal : perspectiva axonomètrica.

 10. Especejament.

 11. Representació d’elements de comunicació vertical : les escales

 12. Els materials en l’interiorisme : introducció I característiques bàsiques

Metodologia docent i activitats formatives

Tipus d’exercicis

 1. Plantejament i resolució d’un exercici a classe:
  seminari.

 2. Plantejament d’un exercici a classe i resolució del mateix a casa:
  treball autònom.

 3. Plantejament i inici d’un exercici a classe i resolució del mateix a casa:
  Tutoria + treball autònom.

 4. Exercici tipus 1, ampliat amb treball autònom:
  Seminari + treball autònom .

 5. Exercici tipus 3, ampliat amb treball autònom:
  Tutoria + treball autònom.

Material de dibuix tècnic

Cal portar el material que ja tingueu a casa el primer dia

El preu de tot el material del curs no supera els 30€

Activitats formatives

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

Avaluació continuada

Les competències d’aquesta matèria seran avaluades mitjançant la carpeta de l’estudiant, tenint en compte el resultat dels treballs realitzats, l'assistència a classe, el seguiment i la participació activa en les sessions conjuntes en taller, el progrés de l'alumne i un examen final.

Els treballs entregats fora de termini tindran una penalització en la nota i no podran superar el 30% dels exercicis totals del curs, si no hi ha un motiu justificat. És imprescindible lliurar tots els exercicis del curs per a poder qualificar l'assignatura, en cas contrari la nota serà no presentat.

Criteris d’avaluació d’un exercici

Activitats d'avaluació:

Bibliografia i enllaços web

Programació de l'assignatura

Activitats d'aprenentatge

Lliuraments

Les dates de lliurament dels exercicis es donaran a classe i poden variar segons el tipus d’exercici, les exigències del calendari i del curs.

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A