EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Creació Digital

Al segle XXI, la majoria de disciplines artístiques i creatives utilitzen en major o menor mesurada recursos digitals en la fase de producció, difusió o recepció de les obres. Sota el paraigua de creació digital pot cabre, per tant, una infinitat d'especialitats, tradicions i metodologies de treball distants i, en principi, sense massa punts en comú. Amb la finalitat de filtrar la matèria d'estudi, en aquesta assignatura donarem prioritat a aquells elements que d'alguna manera o una altra són prototípics del llenguatge digital com la interactivitat, els suports audiovisuals, i les xarxes de comunicació, entre d'altres. L'assignatura persegueix un doble objectiu. En primer lloc, treballar els diferents mitjans i recursos des del punt de vista de l'especialista. L'àudio, el vídeo, la llum, la programació o l'electrònica són disciplines independents i com a tals haurem de tractar-les. En segon lloc, i aquest és l'objectiu final de l'assignatura, orquestrarem tots aquests recursos multimèdia des d'una visió integradora i interdisciplinària, tractant el conjunt de mitjans com una paleta de colors a la disposició d'un projecte i una idea. Creació digital té un caràcter pràctic i està especialment dissenyada per a alumnes interessats en les possibilitats expressives i de integració interdisciplinària dels projectes multimèdia. En l'assignatura s'aprofundirà en l'ús de programes específics per a la generació de recursos multimèdia però, sobretot, es treballarà amb programari de codi obert que permeti integrar els diversos mèdia i la programació de forma assequible com Processing o Arduino. Així mateix prestarem especial atenció a les interaccions entre el món físic i el virtual ampliant el camp d'acció als objectes, les instal·lacions, l'arquitectura, les exposicions o l'espai escènic. En aquest sentit, existeix la possibilitat de seleccionar projectes dels alumnes per a la seva exhibició pública en festivals, centres expositius o suports urbans.

Codi

200675

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

1

Matèria

Mitjans d’expressió

Professorat
Llengües

Català, Castellà, Anglès

Prerequisits

No hi ha prerrequisits específics per a l'assignatura. No obstant això, es valorarà l'experiència amb editors d'imatge, vídeo o àudio així com uns mínims coneixements en algun llenguatje de programació. L'assignatura està dissenyada per a alumnes amb diverses trajectòries i interessos i té un clar perfil interdisciplinari. Les classes estan obertes a aquells alumnes interessats en les possibilitats de les noves tecnologies multimèdia com a mitjà d'expressió en projectes de disseny gràfic, producte, interiors, espais escènics, expositius, etc.

Continguts de l’assignatura

Casos d'estudi

A través de l'anàlisi de distints treballs de referència en diversos camps de la creació multimèdia, prenem consciència de les possibilitats expressives del mitjà i permetem una lectura crítica de l'aplicació de les tecnologies en cada cas. Dividirem els casos d'estudi en les següents categories: - Creació audiovisual - Escenografia digital i museografia - Interactivitat física - Xarxes i visualització de dades - Electrònica, òptica i mecànica

Exercici 1: Anàlisi d'una obra multimèdia. Document en format digital. - Recerca a les fonts documentals i la bibliografia - Anàlisi exhaustiu de l'obra - Descripció conceptual, tècnica i valoració personal

Suports Digitals

Mitjançant l'experimentació pràctica i els exercicis col·lectius, comprendrem el funcionament i les possibilitats expressives que ens ofereixen les eines digitals i audiovisuals. - Imatge: videoprojectors i pantalles - So: sistemes d'àudio - Llum: incandescència, làser i leds. - Microcontroladors: Arduino, sensors i actuadors - Software: entorns de "creative coding" i manipulació audiovisual en temps real

Creació audiovisual

Més enllà dels gràfics per a televisió, les eines digitals ens ofereixen possibilitats expressives relacionades amb la creació en temps real, la imatge generativa i la projecció sobre volumetria. - Imatge, volum, i punt de vista: Mapping - Formats no convencionals: media-façanes i mapat de píxels. - Video en temps real: VJ - Gràfics i àudio generatius

Exercici 2: Mapping de video - Definició de les característiques conceptuals del projecte - Definició dels formats i suports, i relació amb l'espectador - Execució del projecte tècnic - Creació dels continguts audiovisuals - Posada en escena i exposició pública.

Interactivitat

Els nous processos d'interacció ens poden ajudar a establir vincles gestuals entre les tecnologies i les persones. Explorarem tècniques emergents d'interacció física que ens permetin crear projectes centrats en l'experiència dels usuaris, la comunicació i la narrativa. - Mouse i teclat - Anàlisi d'àudio - Visió per computadora - Sensors i actuadors - Comunicació i xarxes

Exercici 3: Instal·lació, performance o objecte interactiu. - Definició de les característiques conceptuals del projecte - Definició dels formats i suports, i relació amb l'espectador - Creació dels continguts audiovisuals - Creació dels sistemes d'interacció - Testeig i debugging - Posada en escena i exposició pública

Metodologia docent i activitats formatives

Activitats formatives

Activitats dirigides - Classes teòriques. 12h. - Taller de tecnologia. 12h. - Avaluació. 6h.

Activitats supervisades - Tutories de seguiment dels projectes. 12h. - Exercicis de programació a classe. 12h.

Activitats autònomes - informació i documentació - elaboració de projectes - assistencia a events, exposicions, conferències...

Avaluació

La qualificació final del curs es basarà en una avaluació continuada del treball de l’estudiant. El professor farà un seguiment de l’evolució i dels progressos de l’alumne de manera individualitzada.

Les competències d’aquesta assignatura seran avaluades mitjançant la presentació de projectes. El 75% de la nota correspon al nivell de resolució, presentació de la documentació que es determini i a la defensa oral dels projectes. El 25% de la nota correspon al seguiment de la participació activa en les tutories, tallers i sessions conjuntes de treball i correcció. Dins aquest 25%, el 10% correspon a l’assistència.

Per a l'avaluació es disposaran de tres notes principals i dues secundàries

Principals: - Treball d'anàlisi d'una obra multimèdia
 - Projecte 1: Mapping audiovisual. - Projecte 2: Instal·lació, performance o objecte interactiu.

Secundàries: - Creació d'un loop d'animació per a una media-façana - Assistència a una activitat extra-acadèmica relacionada amb la disciplina (exposició, festival, obra escènica, concert, conferència...) i exposició o debat a classe.

Bibliografia i enllaços web

Recursos Web

Programació de l'assignatura

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A